Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy

Postanowienia Ogólne

Niniejsze Warunki Sprzedaży i Dostawy mają zastosowanie w ramach wszelkich obecnych i przyszłych stosunków prawnych wynikających z umów zawieranych pomiędzy BUDMATER spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu, KRS: 0000748232, NIP: 7543191120, REGON: 381269770, (dalej także: „Budmater”) a podmiotami nabywającymi produkty oferowane przez Budmater.

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw znajdują także zastosowanie w umowach zawieranych przez Budmater z konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 459).

ile wyraźnie nie wskazano inaczej, wyrażenia i zwroty użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostaw posiadają następujące znaczenie:

Budmater” – Budmater spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu (ul. Budowlanych 44D, 45-123 Opole), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym KRS 0000748232, NIP 7543191120, REGON 381269770;

Kupujący” – osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 459), osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zamierza nabyć lub nabywa produkty od Budmater w ramach umowy;

Oferta” – sporządzona przez Budmater w odpowiedzi na zapytanie ofertowe Kupującego informacja zawierająca wskazanie oferowanych produktów oraz ich cen wraz ze specyfikacją, nie stanowiąca oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego;

Szczegółowe Warunki Sprzedaży i Dostaw „SWSiD” – dokument lub zbiór dokumentów określający szczegółowy przedmiot i warunki dostaw w ramach umowy lub inne szczegółowe specyficzne zobowiązania Stron ustalone indywidualnie w trybie ofertowym lub negocjowane indywidualnie przez Strony, modyfikujący niniejsze OWSiD;,

umowa” – umowa sprzedaży lub dostawy, a także jakakolwiek inna umowa, niezależnie od trybu, formy i okoliczności jej zawarcia, w ramach której zasadniczym zobowiązaniem Budmater jest przeniesienie na Kupującego własności i wydanie mu produktów, zaś zasadniczym zobowiązaniem Kupującego jest zapłata ceny na rzecz Budmater lub spełnienie innego uzgodnionego z Budmater świadczenia wzajemnego. Na umowę składają się Szczegółowe Warunki Sprzedaży i Dostaw, niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw, aneksy oraz załączniki wskazane w treści ww. dokumentów oraz cenniki Budmater (przy czym wskazane powyżej dokumenty uzupełniają się wzajemnie i wyjaśniają oraz są uznawane za jedną umowę);

produkty” – rzeczy ruchome, w szczególności: płyty filigran, płyty kanałowe sprężone, płyty żerańskie, płyty WPS, płyty korytkowe, schody prefabrykowane, szyby windowe prefabrykowane, balkony prefabrykowane, ściany zespolone, łączniki termiczne (isocorby), rygle prefabrykowane, słupy prefabrykowane, prefabrykowane wymiany, stropowe kominy systemowe oraz inne produkty oferowane przez Budmater;

dni robocze” – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

adres poczty elektronicznej” – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiającego porozumiewanie się za pomocą poczty elektronicznej (e-mail).

 • Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z treścią Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw przed złożeniem zamówienia lub najpóźniej przed uzgodnieniem istotnych warunków transakcji.
 • Złożenie zamówienia oznacza wyrażenie przez Kupującego bezwarunkowej zgody na treść niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw oraz zobowiązanie się do ich stosowania w ramach obecnej i wszystkich zawartych do tej pory, jak również wszelkich przyszłych umów, o ile nie znajdzie zastosowania bardziej aktualna wersja OWSiD.
 • Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych z Budmater, to akceptacja przez Kupującego niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw w ramach jednej umowy, oznacza zgodę na stosowanie OWSiD przy wszystkich pozostałych umowach zawieranych przez Budmater i Kupującego pod warunkiem braku wyraźnego odmiennego zastrzeżenia.
 • Postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw stanowią integralną część umowy zawieranej pomiędzy Budmater i Kupującym. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw nie znajdują zastosowania w zakresie uregulowanym w sposób odmienny w odrębnych pisemnych Szczegółowych Warunkach Sprzedaży i Dostaw.
 • Żadne postanowienia wzorców umownych, regulaminów lub ogólnych warunków umów stosowanych przez Kupującego nie są dla Budmater wiążące i nie znajdują zastosowania w odniesieniu do Umowy. Brak sprzeciwu wobec wzorców umownych, regulaminów lub ogólnych warunków umów stosowanych przez Kupującego, jak również realizacja uzgodnionej transakcji przez Budmater oraz inne podobne działania Budmater nie mogą być poczytane jako zgoda Budmater na niektóre lub wszystkie postanowienia wzorców umownych, regulaminów lub ogólnych warunków umów stosowanych przez Kupującego.
 • Produkty oferowane przez Producenta są wytwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami polskimi, posiadają certyfikaty zgodności i oznaczone są w sposób zgodny z wymaganiami obowiązujących przepisów.
 • Produkty podlegają procedurom wewnętrznej kontroli odbiorczej Budmater i są kontrolowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Aktualne świadectwa jakościowe mogą zostać wydane na życzenie Kupującego.
 • Oferty, materiały reklamowe i promocyjne Budmater mają wyłącznie znaczenie informacyjne i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 • Budmater zachowuje prawo do zmiany niniejszych OWSiD wraz z załącznikami oraz cen produktów w każdym czasie, bez wypowiedzenia. Budmater dołoży starań w celu powiadomienia Kupującego o dacie wprowadzenia nowych warunków sprzedaży i cen z wyprzedzeniem 14 dni.

Składanie zamówień

W celu złożenia zamówienia na produkty oferowane przez Budmater, niezbędne jest przesłanie przez Kupującego zapytania ofertowego za pośrednictwem:

  1. formularza, przy użyciu funkcjonalności „wyślij zapytanie”, dostępnej na stronie internetowej Budmater pod adresem: https://budmater.pl/wyslij-zapytanie/;
  2. poczty elektronicznej poprzez przesłanie zapytania na adres: biuro@budmater.pl,
  3. telefonicznym, pod numerem kontaktowym: (0048) 799 356 736 (w szczególnych przypadkach).

Kupujący w zapytaniu ofertowym powinien wskazać rodzaj i ilość produktów, termin, miejsce i sposób dostawy produktów, specyfikację projektową oraz ewentualne uwagi dodatkowe, niezbędne do sporządzenia oferty przez Budmater. Kupujący ponosi wyłączne ryzyko pomyłek i błędów popełnionych przy składaniu zamówienia na produkty.

 • Budmater, przed przygotowaniem oferty dla Kupującego może żądać uzupełnienia lub sprecyzowania treści zapytania ofertowego przesłanego przez Kupującego.
 • Na podstawie przesłanych przez Kupującego w zapytaniu ofertowym informacji, Budmater sporządza i przesyła Kupującemu na wskazany w zapytaniu ofertowym adres poczty elektronicznej Kupującego, indywidualną ofertę.
 • Budmater w ramach każdej oferty zastrzega prawo do odmiennego uregulowania warunków sprzedaży i dostaw. W takiej sytuacji, treść oferty i poczynionych z Kupującym uzgodnień stanowić będą Szczególne Warunki Sprzedaży i Dostaw. W pozostałym, niezmienionym SWSiD zakresie do umowy zastosowanie będą miały OWSiD.
 • Oferta Budmater obejmuje jedynie produkty będące przedmiotem zapytania ofertowego oraz usługi wyraźnie w niej wskazane, w tym:
  1. jednokrotne opracowanie projektu warsztatowego,
  2. wytworzenie produktu
  3. transport na budowę,
 • Wszelkie inne, dodatkowe elementy projektu i wyceny oprócz wyraźnie zaznaczonych w ofercie pozostają poza zakresem oferty. W szczególności oferta nie obejmuje:
  1. rozładunku produktów,
  2. montażu produktów,
  3. łączników termicznych, pętli transportowych, przekładek transportowych, palet transportowych,
  4. podkładek elastomerowych,
  5. akcesoriów dodatkowych,
  6. podpór montażowych,
  7. kosztów zatrzymań i partycypacji w kosztach ogólnych budowy,
  8. kosztów ubezpieczeń i gwarancji bankowych,
  9. kosztów obciążeń i mandatów wynikających z braku zgody odpowiednich organów na dojazd do budowy i zajęcia pasa drogowego z miejscu rozładunku,
  10. projektu statycznego
  11. projektu wykonawczego.
 • Oferta Budmater nie uwzględnia kolejnych wariantów projektów warsztatowych, których konieczność sporządzenia może wyniknąć z wprowadzonych przez Kupującego zmian w dokumentacji projektowej inwestycji.

 • Oferta nie obejmuje zabiegów wykończeniowych tj. impregnacji czy malowania, wykonania prefabrykatów w jakości betonu architektonicznego itp.

 • Jeśli Kupujący dokonuje zamówienia na produkt o odmiennej charakterystyce niż wskazany w dokumentacji inwestycji, po stronie Kupującego pozostaje obowiązek uzyskania wszelkich prawem wymaganych dodatkowych zgód na modyfikacje projektu, w taki sposób, aby spełniał wymogi zgodności z zastosowanymi produktami.

 • Wszelkie zmiany dotyczące zapytania ofertowego oraz modyfikacje w zakresie inwestycji Kupującego, które będą wymagać modyfikacji oferty będą wymuszać przeprowadzenie dodatkowej wyceny przez Budmater.

 • Oferta zostaje przygotowana na podstawie danych oraz dokumentacji dostarczonej przez Kupującego. Budmater nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości i omyłki w dokumentacji przekazanej przez Kupującego, jak również nie ma obowiązku jej weryfikacji pod kątem poprawności wskazanych w dokumentacji danych.

 • Dane ilościowe w zakresie sztuk i metrażu wskazane w ofercie mają charakter orientacyjny i w razie potrzeby mogą ulegać modyfikacji w toku sporządzania projektu warsztatowego.

 • Rzeczywista powierzchnia prefabrykatów liczona jest po zewnętrznym obrysie wystających prętów. Wycięcia i otwory w płycie o średnicy mniejszej niż 1,0 m nie pomniejszają powierzchni prefabrykatów. Powierzchnia płyt o innych kształtach niż prostokąt jest liczona jako powierzchnia najmniejszego prostokąta w jaki może zostać ona wpisana.

 • Płyty stropowe cięte wzdłuż liczone są jako płyty pełne tzn. o szerokości 1,20m. Płyty stropowe posiadają odwrotną strzałkę ugięcia zależną od typu i rozpiętości elementów. Strzałki ugięcia poszczególnych płyt mogą się od siebie różnić. Strop z płyt kanałowych w przypadku braku przewidzianego wykończenia, wymaga uzgodnienia i skorygowania oferty
 • Pakiet ofert przesłanych przez Budmater do Kupującego wiąże Budmater jedynie w całości tj. przy założeniu złożenia zamówienia na wszystkie wskazane w ofertach produkty. W przypadku przyjęcia oferty wybiórczo w zakresie niektórych produktów Budmater zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia lub do modyfikacji ofert.

 • Okres ważności oferty wynosi 30 dni od momentu przesłania oferty Kupującemu. W tym czasie Kupujący uprawniony jest do potwierdzenia przyjęcia oferty poprzez złożenie zamówienia, a Budmater jest ofertą związany.
 • Budmater zastrzega sobie prawo żądania potwierdzenia zamówienia przez osoby uprawnione do reprezentowania Kupującego, a także prawo żądania okazania odpowiednich pełnomocnictw.

 • Wszelkie oświadczenia woli składane za pośrednictwem urządzeń i środków telekomunikacji przypisanych Kupującemu lub znajdujących się pod jego kontrolą (w tym w szczególności: numery telefoniczne, numery faksu oraz adresy e-mail) uważa się za pochodzące od Kupującego i odnoszące skutek w ramach stosunków łączących Kupującego z Budmater.

 • Zamówienie na produkty złożone przez Kupującego uważa się za ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. O ile zamówienie nie określa terminu ważności, zamówienie pozostaje w mocy przez okres 14 (słownie: czternastu) dni.

 • Umowa dochodzi do skutku w chwili potwierdzenia przez Budmater przyjęcia zamówienia złożonego przez Kupującego. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień niezmieniających istotnie treści zamówienia poczytuje się za jego przyjęcie. W takim przypadku dochodzi do skutku umowa o treści określonej w zamówieniu z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.

 • Brak odpowiedzi Budmater na zamówienie od Kupującego w terminie ważności oferty uważa się za odmowę przyjęcia zamówienia.

 • Przy rozpoczynaniu współpracy z Kupującym, jak również w przypadku zaistnienia istotnych wątpliwości odnośnie zdolności Kupującego do realizacji zaciąganych zobowiązań, Budmater ma prawo żądać od Kupującego dodatkowych dokumentów potwierdzających zdolność finansową Kupującego

Realizacja zamówień

 • Przed przystąpieniem przez Budmater do realizacji zamówienia niezbędne jest uiszczenie przez Kupującego zadatku na poczet prac projektowych w wysokości 10% wartości zamówienia. Potwierdzenie uiszczenia zadatku na rzecz Budmater Kupujący zobowiązany jest przesłać wraz z oświadczeniem o przyjęciu oferty (zamówieniem). W przypadku rozpoczęcia prac projektowych przez Budmater, zadatek podlega zaliczeniu na poczet wykonanych prac projektowych i nie podlega zwrotowi Kupującemu, niezależnie od wykonania dalszych etapów umowy, w przypadku rezygnacji przez Kupującego ze złożonego zamówienia.

 • Kupujący może dokonać rezygnacji ze złożonego zamówienia jedynie przy zachowaniu formy pisemnej pod rygorem nieważności drogą listowną lub za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Budmater. Rezygnacja musi zostać potwierdzona przez Budmater.

 • Zamówienia realizowane są przez Budmater wyłącznie w dni robocze.

 • Terminy i harmonogram realizacji zamówienia oraz jego poszczególnych etapów przez Budmater ustalane są każdorazowo indywidualnie z Kupującym.

 • Kupujący przed przystąpieniem przez Budmater do realizacji zamówienia przekaże Budmater informacje w zakresie osób odpowiedzialnych za realizację umowy ze strony Kupującego, a także osób odpowiedzialnych za odbiór produktów. Pozostałe informacje i ustalenia według potrzeb będą czynione i wymieniane między stronami podczas realizacji zamówienia.

 • Kupujący przed przystąpieniem przez Budmater do realizacji zamówienia zobowiązany jest do zatwierdzenia przedłożonego przez Budmater projektu geometrii i tonażu i ilości.

 • Kupujący obowiązany jest do weryfikacji obmiaru i założeń wskazanych w ofercie. Nadto przygotowany i przesłany przez Budmater w toku realizacji zamówienia projekt warsztatowy podlega obowiązkowej weryfikacji i akceptacji przez projektanta obiektu, którego dotyczy zamówienie

Dostawa produktów

 • Dostawa produktów do Kupującego następuje poprzez wydanie produktów Kupującemu. Wydanie produktów Kupującemu jest równoznaczne z odbiorem produktów przez Kupującego.

 • Jeżeli transport produktów dokonywany jest przez Kupującego, wydanie produktów następuje z chwilą podstawienia produktów do załadunku w miejscu odbioru przez transport Kupującego.

 • Jeżeli transport produktów dokonywany jest przez Budmater, wydanie produktów następuje z chwilą podstawienia produktów do rozładunku w miejscu dostawy. O ile Strony nie ustaliły inaczej w SWSiD, na Kupującym spoczywa obowiązek, koszt i ryzyko dotyczące dokonania rozładunku produktów.

 • Przedstawiciel Kupującego obecny przy wydaniu produktów jest uprawniony do potwierdzenia wydania produktów.

 • W przypadku wskazania przez Kupującego osoby upoważnionej do odbioru produktów w imieniu Kupującego, Budmater może wydać produkty wyłącznie osobie, która została upoważniona przez Kupującego, po jej uprzednim wylegitymowaniu.

 • W przypadku niewykonania przez Kupującego obowiązku wskazania osoby upoważnionej do odbioru produktów, przedstawiciel Budmater może wydać produkty osobie obecnej w miejscu dostawy produktów, która wyrazi gotowość do odbioru produktów w imieniu Kupującego. W takim przypadku odbiór produktów ww. osobę obecną pod adresem wskazanym przez Kupującego w zamówieniu jako miejsce dostawy uważa się za odbiór produktów dokonany przez Kupującego, a wydanie produktów takiej osobie uważa się za należyte wykonanie umowy. W powyższych przypadkach na Kupującym spoczywa ryzyko odbioru produktów przez osoby nieuprawnione.

 • Przedstawiciel Kupującego poświadcza odbiór produktów podpisując w sposób czytelny stosowny dokument wydania produktów, dokument przewozowy lub dokument rozliczeniowy.

 • W przypadku, gdy transport produktów w określone miejsce ich odbioru stanowi obowiązek Budmater, Kupujący zobowiązany jest do zapewnienia podpisania przez przedstawiciela Kupującego stosownych dokumentów wydania produktów oraz dokumentów rozliczeniowych (faktura lub inny dokument) przed dokonaniem rozładunku.

 • Kupujący zobowiązany jest do zapewnienia niezwłocznego odbioru i rozładunku dostarczonych produktów oraz zobowiązany jest pokryć koszty i ponosi odpowiedzialność za szkody związane z opóźnieniem w odbiorze lub nieodebraniem produktów – niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania do odbioru zamówionych produktów, w tym także nieodpowiednim przygotowaniem dróg dojazdowych.

 • Kalkulacja kosztów transportu zostaje sporządzona przy założeniu, że czas rozładunku liczony od wyznaczonej godziny nie przekracza 3 godzin. Koszt wypożyczenia trawersu do montażu płyt wynosi 90 zł/dobę netto.

 • W przypadku dostaw wymagających uzyskania szczególnych zezwoleń odpowiedzialność za ich uzyskanie od odpowiednich służb spoczywa na Kupującym.

 • Kupujący zobowiązuje się rozładować produkty w ciągu trzech godzin od zgłoszenia dostarczenia dostawy. Po tym czasie Kupujący może zostać obciążony dodatkowymi kosztami.

 • W przypadku braku odbioru lub opóźnienia w odbiorze przez Kupującego produktów w stosunku do terminów określonych w umowie lub uzgodnionych pisemnie przez Strony, Budmater uprawniona jest do wystawienia stosownych dokumentów rozliczeniowych oraz oddania produktów na depozyt własny Budmater lub na przechowanie osobie trzeciej na rachunek i na ryzyko Kupującego. Oddanie produktów na depozyt własny Budmater lub na przechowanie osobie trzeciej we wskazanych powyżej okolicznościach uważa się za wydanie produktów Kupującemu i dokonanie skutecznej dostawy produktów przez Budmater. Przez zawarcie umowy Kupujący udziela Budmater nieodwołalnego pełnomocnictwa do: (1) zawarcia w imieniu Kupującego z samym sobą (Budmater) umowy zastawu na towarach dla zabezpieczenia roszczeń Budmater o zapłatę należności wynikających z umowy; (2) dokonywania sprzedaży produktów w imieniu Kupującego oraz pobierania i zaliczania uzyskanej ceny na poczet należności wynikających z umowy.

 • W przypadku nieodebrania przez Kupującego zamówionych przez niego produktów, Budmater może żądać od Kupującego pokrycia ryczałtowych kosztów przechowywania produktów. Ryczałtowe koszty przechowania będą ustalane na podstawie przeciętnych cen rynkowych w danym czasie w miejscu przechowania produktów.

 • W przypadku zwłoki w odbiorze produktów, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 1% wartości nieodebranych produktów za każdy dzień zwłoki. Budmater uprawniony jest także do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych oraz do odstąpienia od umowy po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego Kupującemu do odbioru produktów. W razie odstąpienia od transakcji przez Budmater ze wskazanych powyżej przyczyn, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości produktów będących przedmiotem umowy. Budmater uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

 • Z chwilą wydania produktów ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktów przechodzi na Kupującego. Przekazanie przez Budmater produktów przewoźnikowi uważa się za wydanie produktów Kupującemu, jeżeli Budmater nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Kupującego.

 • Kupujący albo osoba działająca w imieniu lub na rzecz Kupującego dokonująca odbioru produktów zobowiązana jest dokładnie zbadać prawidłowość i kompletność odbieranych produktów. W przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub jakościowych, szkód transportowych lub innych zastrzeżeń dostarczonych produktów lub sposobu ich dostarczenia, Kupujący lub osoba działając w imieniu lub na rzecz Kupującego zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia Budmater listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

 • Wszelkie szkody transportowe, tj. uszkodzenie lub ubytek produktu albo jego naruszenie dające się z zewnątrz zauważyć, Kupujący lub osoba działająca w imieniu lub na rzecz Kupującego zobowiązana jest niezwłocznie zgłosić osobie doręczającej (wydającej) produkty oraz zażądać sporządzenia odpowiedniego protokołu. Protokół opisujący ww. okoliczności powinien być niezwłocznie przesłany do Budmater listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres Budmater.

 • W przypadku stwierdzenia występowania braków ilościowych, wad fizycznych lub szkód transportowych, Kupujący albo osoba działająca w imieniu lub na rzecz Kupującego zobowiązana jest do niezwłocznego utrwalenia wszelkich istotnych informacji dotyczących występujących wad i szkód (opisy, szkice, zdjęcia) ze szczególnym uwzględnieniem danych liczbowych.

 • Standardowa oferta Budmater nie zakłada transportu ponadgabarytowego tj. elementów przekraczających: długość 15,00 m, szerokość 2,70 m, wysokość 2,80 m, wagę 24 t. W przypadku konieczności transportu produktów ponadgabarytowych koszt dostawy będzie osobno kalkulowany i rozliczany w ramach odrębnie sporządzonej oferty.

 • Kupujący zobowiązany jest zapewnić utwardzone, wyrównane, w pełni przejezdne drogi dojazdowe z uwzględnieniem promieni łuków, odpowiednich dla pojazdów wykonujących dostawę produktów.

 • Dostawa produktów odbywa się dostawami cało-samochodowymi, optymalnie załadowanymi. Budmater decyduje o wyborze środka transportu i optymalnego wykorzystania przestrzeni ładunkowej.

 • Kupujący zobowiązany jest do rozładunku zamówionych prefabrykatów w ciągu 2 godzin od ich dostarczenia przez Budmater na miejsce inwestycji. W przypadku przekroczenia określonego terminu rozładunku, dostawca jest uprawniony do obciążenia kupującego kosztami postoju pojazdów w wysokości 90,00 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę dodatkowego postoju.

 • Prefabrykaty dostarczane są domyślnie ze standardowym wykończeniem (odcisk z formy), z kolorystyką o barwie szarej, niejednolitej (szary cement). Na prefabrykatach mogą występować pory i ślady niewielkich uzupełnień oraz ślady po podkładach transportowych, które nie podlegają reklamacji.

 • Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu na własny koszt do siedziby Budmater elementów wykorzystywanych do transportu oraz przechowywania lub mocowania produktów tj. przekładek z krawędziaków, palet transportowych, haków montażowych i innych. W przypadku braku niezwłocznego zwrotu powyższych elementów Budmater, Kupujący zobowiązany jest do zwrotu równowartości ich ceny wg. ustalonego cennika tj. przekładki z krawędziaków – 12 złotych netto/sztukę, paleta transportowa – 30 złotych netto/sztukę, haki montażowe – 200 złotych netto/sztukę.

 • Budmater przekaże Kupującemu Oświadczenia Zgodności Wyrobu z indywidualną dokumentacją projektową, jak również inne dokumenty, do których przekazania jest zobowiązany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa i regulacje wewnętrzne.

 • W przypadku zamówienia przez Kupującego dokumentacji powykonawczej koszt jej sporządzenia i dostarczenia przez Budmater zostanie dodatkowo wyceniony, a Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Budmater kwoty zgodnie ze sporządzoną wyceną.

 • W przypadku niepoinformowania Budmater przez Kupującego w przedmiocie konieczności sporządzenia przez Budmater dokumentacji powykonawczej w jakimkolwiek zakresie dotyczącym przedmiotu umowy przed przyjęciem zamówienia do realizacji przez Budmater, Kupującemu nie przysługują z powodu niesporządzenia przez Budmater dokumentacji powykonawczej żadne uprawnienia ani roszczenia względem Budmater, w tym w szczególności do wstrzymania płatności za przedmiot umowy.

Rozliczenie dostaw

 • W związku z umową Budmater wystawia faktury proforma oraz faktury w rozumieniu przepisów o podatku od produktów i usług.

 • Kupujący będący konsumentem zobowiązany jest do zapłaty należności z tytułu wykonania umowy przed dostawą produktów. Produkty dostarczane są do Kupującego nie wcześniej niż po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Budmater całkowitej kwoty wskazanej w wystawionej Kupującemu fakturze proforma.

 • Termin zapłaty należności z tytułu wykonania umowy dla Kupującego niebędącego konsumentem ustalany jest każdorazowo indywidualnie i jest zależny od udzielonego przez Budmater Kupującemu niebędącemu konsumentem limitu kupieckiego.

 • Za każdy dzień zwłoki w zapłacie po terminie płatności podanym na fakturze zostaną naliczone należne Budmater odsetki ustawowe.

 • Strony mogą odmiennie ustalić zasady wyznaczania terminów płatności z tytułu wykonania umowy przez Budmater w SWSiD.

 • Jeśli nie wskazano inaczej w SWSiD, ceny produktów są cenami netto i nie zawierają podatku od produktów i usług, nie obejmują, kosztów ich rozładunku, niestandardowego transportu, ubezpieczenia, rozliczenia odpowiedzialności eksportowych i importowych oraz innych podobnych kosztów związanych z dostawą produktów Kupującemu. Ceny wskazane w ofercie są cenami jednostkowymi za jedną sztukę produktu lub jeden metr kwadratowy produktu w zależności od rodzaju produktu.

 • Cena jednostkowa produktu może ulegać zmianie, jeśli podczas projektowania produktu parametry techniczne zostaną zmienione w sposób znaczący.

 • Wskazane w ofercie ceny obowiązują przy złożeniu zamówienia na całość produktów zawartych w ofercie. W przypadku zmiany ilości, zakresu oferty i innych parametrów oferty Budmater przeprowadzi proces weryfikacji wysokości ceny. Cena po weryfikacji może osiągnąć inną wysokość niż wskazaną w pierwotnej ofercie.

 • Jeżeli opóźnienie Kupującego w zapłacie należności z umowy zawartej z Budmater przekracza 7 (siedem) dni, Budmater może odstąpić od zawartej umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia. Wszelkie inne niewymagalne wierzytelności Budmater wobec Kupującego stają się w sytuacji zaistnienia takiego opóźnienia natychmiast wymagalne. W takim przypadku Budmater uprawniona jest także do wstrzymania realizacji zamówień wynikających z zawartych z Kupującym umów do czasu uregulowania przez Kupującego wszelkich należności Budmater, nawet jeśli terminy dostaw zostały ściśle określone w harmonogramie.

 • W przypadku odstąpienia od umowy przez Budmater, ze względu na powody wskazane powyżej, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Budmater kary umownej w wysokości 10% wartości zamówienia.

 • Budmater zastrzega sobie także prawo do dochodzenia kwot ponad karę umowną wskazaną powyżej, zwłaszcza w zakresie roszczeń za produkty już wyprodukowane, a nie dostarczone z powodu nieuregulowanych płatności za poprzednie dostawy.

 • W przypadku gdy Kupujący nie wywiązuje się terminowo wobec Budmater ze swoich zobowiązań, Budmater ma prawo do wycofania przyznanego Kupującemu prawa do zapłaty w odroczonym terminie płatności.

 • W razie uzyskania wiarygodnych informacji, iż Kupujący nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań lub utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań, Budmater uprawniony jest w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia uzyskania powyższych informacji do odstąpienia od umów zawartych z Kupującym na mocy jednostronnego oświadczenia woli bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności w stosunku do Kupującego lub może uzależnić wykonanie umów zawartych z Kupującym od otrzymania uprzedniej pełnej zapłaty za zbywane produkty lub odpowiedniego zabezpieczenia w formie i na warunkach wskazanych przez Budmater.

 • W przypadku złożenia reklamacji co do ilości lub jakości dostarczonych produktów, Kupujący nie jest uprawniony do zatrzymania zapłaty za produkty.

 • Bez uprzedniej pisemnej zgody Budmater (pod rygorem nieważności), Kupujący nie jest uprawniony do rozporządzania wierzytelnościami wynikającymi z umowy, w tym także w zakresie roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości oraz roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy.

 • Bez uprzedniej pisemnej zgody Budmater (pod rygorem nieważności), Kupujący nie jest uprawniony do potrącania jakichkolwiek wierzytelności z wierzytelnościami Budmater wynikającymi z umowy, chyba że wzajemna wierzytelność Kupującego została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego stwierdzającym wymagalność danej wierzytelności Kupującego.

Zabezpieczenie roszczeń Budmater

 • O ile Strony nie uzgodniły inaczej w SWSiD, Budmater zastrzega prawo własności dostarczonych produktów w rozumieniu art. 589 i 590 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 459) – przeniesienie własności produktów na Kupującego następuje pod warunkiem i z chwilą zapłaty przez Kupującego ceny za dostarczone produkty. Do czasu zapłaty ceny, Kupujący nie może rozporządzać produktami, a w przypadku interwencji osób trzecich w stosunku do produktów, co do których istnieje zastrzeżenie własności, Kupujący ma obowiązek poinformować o prawie własności Budmater i niezwłocznie zawiadomić Budmater o zaistniałej sytuacji.

 • Na podstawie umowy, Kupujący przelewa na Budmater w celu zabezpieczenia jego roszczeń wszelkie roszczenia Kupującego wobec osób trzecich wynikające z dalszego wykorzystania zastrzeżonych produktów (np. sprzedaży) wraz ze wszelkimi prawami ubocznymi. Jeżeli Kupujący wykorzystuje zastrzeżone produkty w ramach umowy o dzieło, umowy o roboty budowalne (lub innej podobnej), to przelew na rzecz Budmater obejmuje wierzytelności dotyczące wynagrodzenia za wykonane dzieło lub roboty do wartości wykorzystanych do tego celu produktów. Budmater zastrzega sobie prawo do bezpośredniego dochodzenia należności od osób trzecich w przypadkach określonych powyżej.

Reklamacje i rękojmia

 • Budmater dostarcza produkty wolne od wad fizycznych i prawnych.

 • W przypadku wykrycia wad produktów, Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia reklamacji listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: biuro@budmater.pl) na adres Budmater, załączając kopię (skan) faktury zakupu oraz wszelkie materiały utrwalające istotne informacje dotyczące występujących wad (opisy, szkice, zdjęcia) ze szczególnym uwzględnieniem danych liczbowych.

 • Na żądanie Budmater Kupujący zobowiązany jest:

 1. umożliwić zbadanie wadliwych produktów przedstawicielom Budmater, jak również zapewnić możliwość zapoznania się z pełną dokumentacją fotograficzną lub audiowizualną, jeżeli taka dokumentacja została sporządzona;

 2. udzielić zgodnie z prawdą wszelkich informacji dotyczących sposobu i okoliczności przechowywania, montażu i korzystania z reklamowanych produktów;

 3. przesłać reklamowane produkty lub ich próbki Budmater (na adres siedziby Budmater).

 • Budmater zastrzega sobie prawo nieuwzględnienia reklamacji, gdy ze względu na niedopełnienie obowiązków określonych w ust. 6.1. i 6.2. powyżej lub upływu czasu pomiędzy stwierdzeniem wystąpienia wady i jej zgłoszeniem Budmater, nie jest możliwe ustalenie prawdopodobnej przyczyny zaistnienia wady.

 • W przypadku, gdy okoliczności wskazane przez Kupującego w treści reklamacji okażą się niezgodne z prawdą czyniąc reklamację nieuzasadnioną, jak również w przypadku stwierdzenia nieistnienia wady albo zaistnienia wad produktów, za które Budmater nie ponosi odpowiedzialności, Kupujący zobowiązany będzie do pokrycia uzasadnionych kosztów poniesionych przez Budmater w wyniku złożenia reklamacji oraz do odebrania odesłanych reklamowanych produktów Kupującemu (na koszt Kupującego). W przypadku odmowy pokrycia przez Kupującego kosztów zwrotu reklamowanych produktów przesłanych uprzednio na adres Budmater lub braku odpowiedzi ze strony Kupującego, Budmater uprawniony jest do utylizacji na koszt Kupującego reklamowanych produktów po upływie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty przesłania na adres elektroniczny Kupującego ww. żądania pokrycia kosztów zwrotu reklamowanych produktów.

 • Budmater jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkty mają wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 • Wada fizyczna polega na niezgodności produktów z umową. W szczególności produkty są niezgodne z umową, jeżeli:

 1. nie mają właściwości, które produkty powinny mieć z uwagi na cel oznaczony w umowie, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia produktów;

 2. nie mają właściwości, o których istnieniu Budmater zapewniła Kupującego;

 3. nie nadają się do celu, o którym Kupujący poinformował Budmater przy zawarciu umowy, a Budmater nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego ich przeznaczenia;

 4. zostały Kupującemu wydane w stanie niezupełnym.

 • Budmater jest zwolniona od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania produktów.

 • Budmater jest odpowiedzialna z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały lub wynikły z przyczyny tkwiącej w produktach w chwili przejścia na Kupującego ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktów przy uwzględnieniu normalnego zużycia produktów.

 • Rękojmia nie obejmuje w szczególności skutków związanych z:

 1. użyciem, rozładunkiem, montażem produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem lub przechowywaniem produktów w niewłaściwy sposób;

 2. uszkodzeniami mechanicznymi;

 3. innymi przyczynami, których źródło tkwi w działaniach lub czynnikach zewnętrznych, o ile natężenie ich oddziaływania na produkty, przy uwzględnieniu przeznaczenia produktów oraz ich cech fizycznych i chemicznych, może być uznane za przyczynę wtórnego powstania wad, nie zaś ujawnienia wady z przyczyny tkwiącej już uprzednio w danym produkcie.

 • Uprawnienia wynikające z rękojmi mogą być wykonywane (pozostają w mocy) pod warunkiem, iż:

 1. produkty zostały użyte zgodnie z ich przeznaczeniem i były przechowywane w sposób właściwy;

 2. Kupujący zapłacił Budmater cenę za produkty lub spełnił w należyty sposób inne świadczenie wzajemne na rzecz Budmater na zasadach i w sposób określony w umowie.

 • Jeżeli produkty mają wadę, w ramach rękojmi Kupujący będący Konsumentem może żądać wymiany produktu na nowy; naprawy produktu; obniżenia ceny produktu lub odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

 • Jeżeli produkty mają wadę, w ramach rękojmi Kupujący nie będący Konsumentem może żądać wyłącznie dostarczenia odpowiedniej ilości produktów tego samego rodzaju produktów wolnych od wad.

 • Wyłącza się niniejszym w stosunku do Kupujących nie będących konsumentami stosowanie przepisów art. art. 560, art. 561, art. 5611-5 art. 562 oraz art. 566 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 459). Pozostałe przepisy Działu II („Rekojmia za wady”) (Tytuł XI, Księga Trzecia Kodeksu cywilnego) stosuje się odpowiednio biorąc pod uwagę treść postanowień niniejszych OWSiD.

 • Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał produktów w sposób i w terminie określonym w niniejszych OWSiD, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Budmater niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.

 • Budmater odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania produktów Kupującemu.

 • Budmater nie ponosi odpowiedzialności za wady produktów, które można było przy zachowaniu należytej staranności zauważyć przy realizacji dostawy. W przypadku dostarczenia niewłaściwej ilości produktów, Kupujący może się domagać z tytułu rękojmi jedynie korekty faktury sprzedaży o różnicę w dostarczonej ilości towaru o ile zastrzeżenia co do ilości dostarczonych produktów zostaną zgłoszone Budmater niezwłocznie podczas realizacji dostawy.

 • Roszczenie o wymianę produktów wadliwych na wolne od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.

 • Budmater nie ponosi odpowiedzialności za związane z ujawnieniem się wad produktów szkody pośrednie oraz utracone zyski. Budmater nie jest odpowiedzialny za zaistniałe szkody, w zakresie w jakim Kupujący działając z należytą starannością mógł zapobiec szkodom lub ograniczyć ich rozmiar.

 • Uprawnienia i obowiązki wynikające z rękojmi na produkty mogą zostać przeniesione na dalszego nabywcę produktów jedynie łącznie i w całości (integralności warunków rękojmi). Podmioty, na które przeniesiono uprawnienia i obowiązki wynikające z rękojmi na produkty, wchodzą w sytuację prawną podmiotu przenoszącego uprawnienia i obowiązki wraz z wszelkimi skutkami zdarzeń zaistniałych przed takim przeniesieniem.

 • Budmater udziela Kupującemu gwarancji na produkty zbywane w ramach umowy na okres 36 miesięcy. Warunki gwarancji określa odrębne pisemne porozumienie.

Odstąpienie od umowy

Kupującemu Konsumentowi, w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej na odległość umowy, ponieważ przedmiotem umowy jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta i służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

Odpowiedzialność

 • Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z informacjami dotyczącymi produktów oraz ściśle stosować się do zawartych w nich wskazań odnośnie sposobu korzystania z produktów. W pozostałym zakresie Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania zasad użytkowania wynikających z aktualnego stanu wiedzy technicznej.

 • Budmater nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące wynikiem przechowywania i stosowania produktu niezgodnie z zaleceniami dotyczącymi produktów.

 • Budmater nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i wady produktów będące następstwem zużycia wynikającego z normatywnego użytkowania prefabrykatów.

 • Budmater ponosi odpowiedzialność wyłączenie za szkody wyrządzone z winy umyślnej lub na skutek rażącego niedbalstwa. Ograniczenie odpowiedzialności Budmater nie ma zastosowania do szkód na osobie. Budmater nie ponosi odpowiedzialności za utracone zyski i szkody pośrednie spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonania umowy przez Budmater.

 • Odpowiedzialność Budmater wobec Kupującego z tytułu szkody wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym w związku z ewentualnymi wadami produktów jest ograniczona do wartości produktów nabywanych przez Kupującego na podstawie umowy.

 • Budmater nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania produktów nabywanych na podstawie umowy przez Kupującego lub osoby trzecie.

 • Budmater nie ponosi odpowiedzialności za szkodę z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest wynikiem naruszenia przez Kupującego lub osoby działające w jego imieniu lub na jego rzecz zobowiązań wynikających z niniejszej umowy lub braku należytego współdziałania ze strony Kupującego lub osób działających w jego imieniu lub na jego rzecz.

 • Z zastrzeżeniem uprawnień wynikających z przepisów prawa, w przypadku:
 1.  zagrożenia niewypłacalnością lub złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Kupującego;
 2. przystąpienia przez Kupującego do likwidacji jego działalności;
 3. zajęcia egzekucyjnego lub zabezpieczającego dotyczącego istotnej części majątku Kupującego;
 4. utraty przez Kupującego płynności finansowej lub dokonania przeniesienia całości lub części majątku na rzecz wierzycieli;
 • Budmater uprawniona jest do odstąpienia od umowy (ze skutkiem na przyszłość – ex nunc) w terminie 60 (słownie: sześćdziesięciu) dni od dnia uzyskania wiarygodnych informacji o wystąpieniu określonego zdarzenia lub może uzależnić realizację umów zawartych z Kupującym od otrzymania uprzedniej pełnej zapłaty za produkty (przedpłaty) lub ustanowienia zabezpieczeń na warunkach określonych przez Budmater bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności w stosunku do Kupującego.

 • Siła wyższa oznacza niezależne od woli Strony zdarzenie uniemożliwiające wykonanie jej zobowiązań wynikających z umowy w całości lub w części, trwale lub przejściowo, którego Strona nie mogła w normalnych warunkach przewidzieć ani zapobiec lub przeciwdziałać zdarzeniu bądź jego skutkom przy zachowaniu należytej staranności. Zdarzeniami siły wyższej są w szczególności klęski żywiołowe, akty władzy państwowej, działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne, strajki powszechne, epidemie i lokauty (za wyjątkiem strajków i lokautów u Stron) lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje i blokady drogowe.

 • Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy przez Stronę z uwagi na skutki siły wyższej nie będzie uznawane za naruszenie umowy. O ile to możliwe w danych okolicznościach Strona dotknięta skutkami siły wyższej zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o wystąpieniu siły wyższej, jej przyczynie i przewidywanym czasie trwania.

 • W przypadku wystąpienia siły wyższej terminy dla realizacji zobowiązań wynikających z umowy, dla których siła wyższa stanowi przeszkodę, ulegają stosownemu przedłużeniu o czas występowania siły wyższej oraz czas usunięcia jej skutków umożliwiający wznowienie wykonywania umowy.

 • W przypadku, gdy stan siły wyższej utrzymuje się przez okres dłuższy niż 90 (słownie: dziewięćdziesiąt) dni uniemożliwiając wykonywanie umowy, każda ze Stron może odstąpić od umowy. W takim przypadku żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie umowy, a Strony zobowiązane są dokonać rozliczenia przy uwzględnieniu stanu realizacji umowy.

Postanowienia końcowe

 • Strony będą korzystały ze swoich uprawnień wynikających z umowy dla zapewnienia właściwego wykonania umowy oraz dopełnią należytej staranności i wykorzystają posiadane środki prawne i możliwości faktyczne, w celu zapewnienia, iż zobowiązania określone w umowie będą wiążące także dla osób zatrudnionych przez Stronę oraz jej przedstawicieli.

 • Strony zobowiązują się:

 1. współpracować przy realizacji postanowień umowy w dobrej wierze, w duchu wzajemnej lojalności oraz z poszanowaniem uzasadnionych wzajemnych interesów;

 2. do aktywnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy, w tym wzajemnego przekazywania informacji mających znaczenie dla należytego wykonania zobowiązań umownych Stron.

 • Kupujący zobowiązuje się nie rozpowszechniać jakichkolwiek niesprawdzonych, nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o Budmater, w szczególności dotyczących osób kierujących Budmater i jego przedsiębiorstwem, wytwarzanych produktach i świadczonych usług, stosowanych cenach, sytuacji finansowej, gospodarczej lub prawnej, które mogło wyrządzić szkodę Budmater, podważać reputację lub negatywnie wpłynąć na jego wizerunek.

 • Budmater i Kupujący zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nieprzekazywania osobom trzecim informacji o warunkach finansowych umowy, chyba, że informacje takie są powszechnie znane lub też uzyskała uprzednią zgodę drugiej strony, jak również na żądanie uprawnionych organów administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości w ramach procedur określonych przepisami prawa. Każda ze stron może ujawnić fakt współpracy.

 • Budmater i Kupujący wzajemnie zobowiązują się do nierozpowszechniania oraz niewykorzystywania informacji o charakterze technicznym, technologicznym, organizacyjnym, handlowym lub o innym o znaczeniu gospodarczym, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503, ze zm.) pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej.

 • Zmiana lub uzupełnienie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 • Jeżeli niektóre z postanowień umowy są nieważne, nieskuteczne lub wadliwe w inny sposób zostają one zastąpione z mocy niniejszego postanowienia ważnymi i niewadliwymi postanowieniami o treści i skutkach prawnych możliwie zbliżonych pod względem ekonomicznym i funkcjonalnym w stosunku do postanowień zastępowanych, a umowa pozostaje w mocy co do pozostałych postanowień.

 • Postanowienia pkt 8 i 9 OWSiD pozostają w mocy, pomimo ustania obowiązywania umowy w przypadku jej rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron albo uznania umowy za nieważną bądź nieistniejącą na mocy prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu a także wystąpienia innych zdarzeń niweczących moc prawną umowy.

 • W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 459).

 • Do sprzedaży produktów na rzecz Konsumenta zastosowanie mają regulacje Ustawy z 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 tj. z dnia 2017.03.30).

 • W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami sporu w zakresie wykonania postanowień Umowy, Strony zobowiązują się podjąć starania w celu rozstrzygnięcia powstałego sporu w sposób polubowny oraz dążyć w dobrej wierze do osiągnięcia porozumienia.

 • Sądem wyłącznie właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z umowy zawartej pomiędzy Budmater i Kupującym będzie sąd właściwy dla siedziby Budmater.

 • Strony umowy zobowiązane są do nieujawniania osobom trzecim wystąpienia pomiędzy nimi sporu, jego przedmiotu i przebiegu, zarówno w trakcie prób ugodowego załatwienia sporu, jak i po wszczęciu postępowania przed sądem powszechnym.

 • Strony zobowiązane są do prowadzenia komunikacji, składania oświadczeń woli i wiedzy, za pośrednictwem adresów korespondencyjnych, adresów elektronicznych oraz numerów telefonów i telefaksów wskazanych w treści SWSiD.

 • Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania o przeszkodach mających negatywny wpływ na realizację umowy oraz o zmianach adresów do doręczeń, pod rygorem uznania doręczenia pod ostatni wskazany adres do doręczeń za skuteczne.

 • Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Budmater. Zgoda obejmuje również przetwarzanie danych osobowych w przyszłości.

 • Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw obowiązują od dnia 03.01.2020 r.