Strop Ceram

Strop CERAM jest stropem gęstożebrowym monolitycznym o konstrukcji ceramiczno-żelbetowej. Strop ceramiczny wykonywany jest na placu budowy z dostarczonych gotowych elementów. Elementami stropu CERAM są belki stalowo-ceramiczne oraz pustaki ceramiczne. Stropy te znajdują zastosowanie przede wszystkim w konstrukcjach w budownictwie ogólnym z dopuszczalnymi granicznymi obciążeniami stropu.

Strop ceram – elementy stropu

Co potrzebujemy do wykonania stropu:

Do ułożenia 1 m2 stropu ceramicznego potrzebujemy:

 • 0,07 m3 betonu,
 • 2,22 mb belki stropowej
 • 11,1 pustaków stropowych ceramicznych.

Strop ceram – montaż stropu

Pierwszym etapem montażu stropu gęstożebrowego Ceram jest przygotowanie zbrojenia głównego żeber. Zbrojenie przygotowuje się z prętów o średnicy przynajmniej 10 mm. Strzemiona wykonuje się przy rozpiętościach większych niż 5,5 m. Jeżeli rozpiętość jest mniejsza, możemy ich nie stosować.

Drobne uszkodzenia trzeba wypełnić i uszczelnić zaprawą cementową. Robimy to przed przystąpieniem do betonowania żeber i płyty. Dbamy o to, by beton nie wlewał się do wnętrza pustaków. Takie wlewanie zwiększa to masę stropu. Pustaki w stropie układa się szczelnie jeden obok drugiego. Powierzchnie cięcia muszą przylegać dokładnie do siebie. Elementy skrajne przy wieńcach żelbetowych i żebrach rozdzielczych powinny być od strony otworów zamknięte. Zamykamy je denkami betonowymi zabezpieczającymi. Zabezpiecza to przed wlewaniem się masy betonowej do środka. Deskowanie wykonuje się na podkładzie z desek, na którym ustawia się pustaki otworami pionowo. Następnie zapełnia się zaprawą cementową na głębokość około 2 cm.

Przed zalewaniem pustaków CERAM betonem powinniśmy sprawdzić, czy szczelnie zabezpieczone są wszystkie otwory pustaków. Jest to bardzo ważne, gdyż do pustki pustaka nie może dostać się beton. Pustaki należy obficie zwilżyć wodą, aby mieszanka betonowa podczas wiązania nie zabierała wody z samych pustaków. Utrata wody podczas betonowania może powodować pękanie pustaków.

Strop gęstożebrowy ceram najpierw zalewamy (układamy) strop betonem o grubości najczęściej 3 cm. Musimy pielęgnować beton poprzez polewanie go obficie wodą. Polewanie wodą po 24 godzinach od betonowania średnio 2-3 razy dziennie przez tydzień. W czasie upałów należy chronić beton przed nadmiernym parowaniem wody poprzez przykrycie folią, papą lub matami. Strop CERAM pełną wytrzymałość osiągnąć powinien po upływie 28 dni.

Górną część żebra oraz płytę należy betonować po ułożeniu belek, oraz pustak CERAM. Betonowanie wykonujemy przy użyciu betonu klasy C12/15 (B15) wykonanego z cementu portlandzkiego typu 35. Używamy do tego kruszywa o klasie przynajmniej 17, mającego frakcję nie większą niż 10 mm.

Stropy ceram i ich charakterystyka

Belki stropu CERAM

Rozpiętość stropu Ceram uzależniona jest od zastosowania belek stropowych. Belki typu CERAM charakteryzują się długością w przedziale od 2,37 m do 5,97 m. Stopniowanie belek co 0,3 m i rozstawem 45 cm. Belki CERAM zbudowane są ze zbrojenia i dolnego pasa. Zbrojenie belek składa się z trzech prętów stalowych oraz ze strzemion. Strzemiona są ułożone w formie kratownicy o trójkątnym przekroju. Dolny pas natomiast składa się z kształtek ceramicznych o szerokości 12 cm oraz wysokości 4 cm. Jako zbrojenie główne żeber należy stosować pręty o średnicach wynoszących przynajmniej 10 mm.

Zbrojenie stropu CERAM

Rozstaw belek typu CERAM wynosi 45 cm. Belki składają się z dolnego pasa złożonego z kształtek ceramicznych. Kształtki są o szerokości 12 cm, wysokości 4 cm oraz zbrojenia. Zbrojenia złożonego z trzech stalowych prętów oraz strzemion ułożonych w formie kratownicy o przekroju trójkątnym. przypadku rozpiętości stropu powyżej 4,20 m, dolna strefa rozciągana w belkach, wzmacniana jest dodatkowo jednym lub dwoma stalowymi prętami.

Średnice prętów

Jako zbrojenie główne żeber stosuje się pręty ze stali żebrowanej klasy A-III gat. 34GS. W zależności od rozpiętości 10 mm przy rozpiętości do 3 m, a 16 mm przy rozpiętości do 6 m. Stosowane średnice prętów (stal żebrowana klasy A-III gat. 34GS) w zależności od rozpiętości stropu i wynoszą:

 • do 3,00 m – 10 mm
 • od 3,00 4,00 m – 12 mm
 • od 4,00 5,00 m – 14 mm
 • od 5,00 6,00 m – 16 mm

Strzemiona i pręty rozdzielcze

Na strzemiona i pręty rozdzielcze stosować należy pręty o średnicy nie mniejszej niż 4,5 mm. Strzemion można nie wykonywać w żebrach o rozpiętości poniżej 5,5 m. Należy otulić odpowiednio pręty zbrojeniowe betonem. Z obliczeń wynika, że nie wymagane jest zbrojenie na ścinanie). Strzemiona są wymagane przy rozpiętości większej niż 5,5 m. Wymagane są wtedy co najmniej 4 strzemiona przy podporach w odstępach nie większych niż 33 cm).

Żebra rozdzielcze

Żeber rozdzielczych w stropie można nie wykonywać, gdy obciążenie użytkowe stropu nie jest większe niż 2,0 kN/m2, a grubość płytki międzyżebrowej w najcieńszym miejscu jest nie mniejsza niż 1/10 rozstawu żeber i nie mniejsza niż 30 mm. Wymaga się, aby rozstaw żeber rozdzielczych w stropach gęstożebrowych był nie większy niz podano w tabeli. W stropach z wypełnieniem sztywnym bez płytki górnej żebra rozdzielcze zaleca się dawać już przy rozpiętości przekraczającej 4,0 m.

Dane techniczne stropu Ceram

Dane techniczne stropu Ceram przedstawiają się w następujący sposób:

 • rozstaw osiowy belek stropu – 45 cm.
 • wysokość konstrukcji stropu – 23 cm.
 • grubość płyty nadbetonu – 3 cm z betonu klasy C12/15 (B15)
 • wymiary pustaków: wysokość 20 cm, szerokość 37 cm, długość 20 cm.
 • rozpiętość modularna stropu od 2,37 m do 5,97 m ze stopniowaniem co 0,3 m.

Obciążenia charakterystyczne stropu

Obciążenia charakterystyczne stropu gęstożebrowego wynosi 6,78 kPa, w tym:

 • ciężar własny stropu – 3,08 kPa,
 • obciążenie zewnętrzne – 3,70 kPa.

Część długotrwała obciążenia charakterystycznego w stropach wynosi 5,78 kPa, w tym:

 • ciężar własny – 3,08 kPa,
 • obciążenie zewnętrzne – 2,70 kPa.

Obciążenie obliczeniowe w stropach wynosi 8,14 kPa, w tym:

 • ciężar własny – 3,38 kPa,
 • obciążenie zewnętrzne – 4,76 kPa.

Rodzaje stropu ceramicznego:

Rozróżniamy poniższe odmiany i rozstawy belek stropu Ceram w zależności od ich producenta:

 • strop Ceram 40 oraz 40a – rozstaw belek 40 cm
 • strop Ceram 45 oraz 45a i 45b – rozstaw belek 45 cm
 • strop Ceram 50 oraz 50a – rozstaw belek 50 cm
 • strop Ceram 60 – rozstaw belek 60 cm

Najczęściej używane są stropy Ceram 50, a najrzadziej 40, 45a, 45b, 60 i 50 oraz 50a i zależy to od producenta stropu

Składowanie belek

Belki stropu należy składować na podłożu wyrównanym na dwóch podkładkach np z przekładek grubości min. 8 cm. Rozmieszczenie przekładek w odległości ok. 1/5 długości (rozpiętości) belki licząc od jej końców. Belki CERAM należy ustawiać zarówno na placu budowlanym stopką ceramiczną w dół. Pustaki w dolnej części mają wrąb dostosowany do ułożenia na dolnej stopce belek. Do wykonywania stropów należy stosować całe pustaki.

Następne warstwy belek układać na przekładkach grubości min. 4 cm rozkładanych w pionie nad przekładką dolną. W stosie powinny być ułożone belki jednakowej długości. Na placu budowy na wysokość do 5 warstw (w transporcie również 5 warstw). Belki podnosi się za pomocą kółek zaczepionych w węzłach pasa górnego w odległości 1/5 rozpiętości od końców belek. Niedopuszczalne jest podnoszenie belek za pręt górny pomiędzy węzłami.