Strop Teriva

Strop Teriva

Strop TERIVA

Strop TERIVA to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i rozpowszechnionych stropów gęstożebrowych. Szacuje się, że stropy TERIVA stosowane są w przypadku ok. 21% wszystkich stropów (Rynek systemów stropowych w Polsce. Analiza wybranych rozwiązań na przestrzeni lat 2015-2016). Elementami składowymi tego stropu są żelbetowe belki stropowe ze zbrojeniem kratownicowym oraz pustaki w trzech wersjach: żużlobetonowe, betonowe i keramzytobetonowe. Strop gęstożebrowy to nie tylko wymienione główne elementy składowe. Polecany przez nas system stropu TERIVA, to również szereg elementów uzupełniających, które w znaczący sposób ułatwiają montaż stropu i tworzą spójną całość, a to z kolei przekłada się na realne korzyści i oszczędności.

Stropy TERIVA to stropy należące do grupy stropów gęstożebrowych. Są to monolityczno-prefabrykowane stropy gęstożebrowe, belkowo-pustakowe. Stropy TERIVA składają się z belek stropowych, pustaków betonowych (żużlobetonowych, keramzytowych) oraz betonu układanego bezpośrednio na budowie. 

 

Przeznaczenie

Stropy TERIVA przeznaczone są zarówno w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych jak i w budynkach użyteczności publicznej. Wyróżnikiem stropów jest łączne obciążenie charakterystyczne równomiernie rozłożone ponad ciężar własny konstrukcji (obciążenie technologiczne równomiernie rozłożone, obciążenie od ścianek działowych, warstw podłogowych oraz wykończeniowych), które przyjęto o wartości 4,0; 6,0 i 8,0 kN/m2. 

Zalety stropu TERIVA

Strop TERIVA to obecnie system stropowy, który przy zastosowaniu wszystkich jego elementów posiada następujące zalety:

 • stosunkowe niskie koszty budowy
 • łatwy transport belek i pustaków
 • łatwość w składowaniu elementów stropu na budowie
 • montaż bez konieczności użycia ciężkiego sprzętu
 • łatwy montaż
 • krótszy montaż
 • mniejsze zużycie betonu
 • eliminacja mostków termicznych
 • możliwość zastosowania do przykrycia pomieszczeń o nieregularnych kształtach
 • brak deskowania (zastąpione jest przez zastosowanie podpór montażowych)
 • dobra izolacyjność termiczna
 • dobra izolacyjność akustyczna
 • niewielki ciężar konstrukcji.

 

Wady stropów TERIVA

Oprócz zalet stropy TERIVA posiadają również swoje wady. Poniżej przedstawiamy listę wad stosowania tego typu stropów:

 • klawiszowanie stropu co przejawia się tym, że na otynkowanym i gotowym stropie mogą pojawić się rysy
 • wymagany jest bardzo dokładny projekt konstrukcyjny stropu
 • doświadczony sprzedawca (lub kierownik budowy), który policzy z projektu wszystkie elementy potrzebne do zamówienia wszystkich materiałów na strop
 • duża pracochłonność, bo wymaga się zastosowania wielu podpór montażowych, a także żeber rozdzielczych
 • stosunkowo skomplikowane zbrojenie, które wymaga dużych umiejętności od ekipy budowlanej
 • firma budowlana powinna mieć wysokie umiejętności i doświadczenie

 

Parametry techniczne

 • odporność ogniowa - stropów TERIVA (niezależnie od rodzaju stropu), przy wykończeniu dolnej powierzchni tynkiem cementowo--wapiennym o grubości nie mniejszej niż 10 mm wynosi REI 60. Wyższą odporność ogniową stropów TERIVA można uzyskać stosując – zgodnie z Instrukcją ITB Nr 409/2005 Projektowanie elementów żelbetowych i murowych z uwagi na odporność ogniową — inne wykończenie dolnej powierzchni stropu, np. płytami gipsowo-kartonowymi GKF, płytami wiórowo-cementowymi lub odpowiednimi sufitami podwieszonymi.
 • izolacyjność akustyczna - stropu TERIVA, w zależności od jego zastosowania, powinna spełniać wymagania określone w normie PN-B-02151 – 03:1999. W celu spełniania tych wymagań w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym należy przyjmować odpowiednie rozwiązania podłóg jak dla stropów gęstożebrowych o zbliżonej masie 1 m2 stropu według Instrukcji ITB Nr 394/2004

 

Z czego składa się strop TERIVA

Na kompletny system stropowy TERIVA składają się następujące elementy:

 • belki stropowe prefabrykowane
 • pustaki stropowe (betonowe, żużlowobetonowe, keramzytowe)
 • kształtki wieńcowe, które bardzo upraszczają i przyśpieszają prace przy montażu stropu
 • beton układany na budowie, który powinien być klasy nie niższej niż klasy C16/20 (dawne B20) i o uziarnieniu kruszywa nie większym niż 8mm
 • zbrojenie stropu układane na budowie
 • siatki przypodporowe w postaci siatek P1, P2, Z1, Z2.

 

Zasady projektowania i wykonywania stropów TERIVA

Zbrojenie stropów TERIVA tj. zbrojenie belek kratownicowych oraz dodatkowe zbrojenie na ścinanie układane na budowie wyznaczono według PN-B-03264:2002, przy założeniu schematu belki  wolnopodpartej. Wyjątkiem jest strop TERIVA 4,0 / 1 o długości większej niż 6,0 m, w którym przyjęto schemat belki dwuprzęsłowej (o stosunku rozpiętości przęseł sąsiednich nie mniejszym niż 0,7) lub częściowo zamocowanej. Stropy o rozpiętości podanej w tab. 2 wymagają wykonania strzałki odwrotnej ugięcia (wygięcie w górę w stosunku do podpór stałych stropu) o wartości 15 mm. Długość oparcia belek na podporze stałej (ścianie, podciągu) nie może być mniejsza niż 80 mm.

 

Podpory montażowe

Stropy TERIVA bezwzględnie wymagają zastosowania podpór montażowych. Liczba podpór uzależniona jest od długości belki. Podpory rozmieszczamy w rozstawie nie większym niż 2,0 m, tzn.:

 • 1 podpora w pobliżu środka stropu - przy rozpiętości modularnej stropu l ≤ 4,0 m
 • 2 podpory w 1/3 i 2/3 rozpiętości – przy rozpiętości modularnej stropu 4,0 m < l ≤ 6,0 m
 • 3 podpory także przy ścianach – przy rozpiętości modularnej stropu 6,0 m < l ≤ 8,0 m
 • 4 podpory także przy ścianach – przy rozpiętości modularnej stropu l > 8,0 m.

Podpory rozstawiamy w równych odstępach pod węzłami dolnego pasa kratownicy. Podpory należy również wypoziomować.

 

Strzałka odwrotna

Stosując stropy TERIVA należy tak układać belki stropowe, by uzyskać strzałkę odwrotną. Wielkość strzałki odwrotnej to 15 mm. W przypadku stropów dla budownictwa mieszkaniowego zaleca się stosowanie stropów o większej wysokości, bardziej sztywnych. Poniżej tabela z długościami belek, dla których wymagana jest strzałka odwrotna

Typ stropu

Długość belki stropowej [m]

TERIVA 4,0/1 ≥ 6,4
TERIVA 4,0/2 ≥ 7,2
TERIVA 4,0/3 ≥ 7,8
TERIVA 6,0 ≥ 7,2
TERIVA 8,0 ≥ 6,4


Siatki przypodporowe

Zgodnie z polską normą o numerze PN-B-03264:2002, p. 9.2. każdy strop gęstożebrowy (w tym i strop TERIVA) powinien mieć na podporze zbrojenie górne. Zbrojenie to możemy wykonać przy użyciu siatek przypodporowych. Zbrojenie górne powinno mieć przekrój nie mniejszy niż 0,2 pola przekroju zbrojenia dolnego w przęśle. Zbrojenie to musi być zdolne do przeniesienia siły rozciągającej nie mniejszej niż 40 kN/m szerokości stropu. 

Zaleca się stosowanie zbrojenia podporowego z prętów ze stali klasy A-III N w postaci siatek zgrzewanych płaskich lub siatek zaginanych. Siatki płaskie układa się wzdłuż wszystkich podpór stałych stropu, na których opierają się belki. Na podporach środkowych układane są siatki P-1, a na podporach skrajnych – siatki P-2. Siatki zaginane układa się we wszystkich żebrach stropowych i tak:

 • siatki zaginane Z-1 - na podporach środkowych
 • siatki zaginane Z-2 - na podporach skrajnych 

 

Przy każdym produkcie najczęściej istnieje możliwość wyboru jego parametrów.
Dla wszystkich, którzy nie mają pewności jakie materiały i w jakiej ilości dobrać istnieje możliwość przesłania nam dokumentacji - pomożemy dobrać odpowiednie ilości i przedstawimy ofertę.

 

Aktywne filtry: