Strop Ceram

Strop CERAM

Strop CERAM jest stropem gęstożebrowym monolitycznym o konstrukcji ceramiczno-żelbetowej. Strop ten wykonywany jest na placu budowy z dostarczonych gotowych elementów. Elementami stropu CERAM są belki stalowo-ceramiczne oraz i pustaków ceramicznych. Stropy CERAM znajdują zastosowanie przede wszystkim w konstrukcjach w budownictwie ogólnym z dopuszczalnymi granicznymi obciążeniami stropu.

 

Co potrzebujemy do wykonania stropu CERAM:

Do ułożenia 1 m2 stropu CERAM potrzebujemy:

 • 0,07 m3 betonu,
 • 2,22 mb belki stropowej
 • 11,1 pustaków stropowych ceramicznych.

  

Montaż stropu

Pierwszym etapem montażu stropu CERAM jest przygotowanie zbrojenia głównego żeber z prętów o średnicy przynajmniej 10 mm. Strzemiona wykonuje się przy rozpiętościach większych niż 5,5 m. Jeżeli rozpiętość jest mniejsza, możemy ich nie stosować.

Drobne uszkodzenia trzeba wypełnić i uszczelnić zaprawą cementową przed przystąpieniem do betonowania żeber i płyty, aby beton nie wlewał się do wnętrza pustaków powodując zwiększenie masy stropu. Pustaki w stropie układa się szczelnie jeden obok drugiego, tak aby powierzchnie cięcia przylegały dokładnie do siebie. Elementy skrajne przy wieńcach żelbetowych i żebrach rozdzielczych powinny być od strony otworów zamknięte denkami betonowymi zabezpieczającymi je przed wlewaniem się masy betonowej do środka. Dekowanie wykonuje się na podkładzie z desek, na którym ustawia się pustaki otworami pionowo, a następnie zapełnia się zaprawa cementowa na głębokość około 2 cm.

Przed zalewaniem pustaków CERAM betonem powinniśmy sprawdzić, czy szczelnie zabezpieczone są wszystkie otwory pustaków. Jest to bardzo ważne, gdyż do pustki pustaka nie może dostać się beton. Pustaki należy obficie zwilżyć wodą, aby mieszanka betonowa podczas wiązania nie zabierała wody z samych pustaków, co może powodować pękanie pustaków. 

Po zalaniu pustaków warstwą nadbetonu, która wynosi najczęściej 3 cm, należy pielęgnować beton polewając go obficie wodą po 24 godzinach od wykonania średnio 2-3 razy dziennie przez tydzień. W czasie upałów należy chronić beton przed nadmiernym parowaniem wody poprzez przykrycie folią, papą lub matami. Strop CERAM pełną wytrzymałość osiągnąć powinien po upływie 28 dni.

Górną część żebra oraz płytę należy betonować po ułożeniu belek oraz pustaków CERAM przy użyciu betonu klasy C12/15 (B15) wykonanego z cementu portlandzkiego typu 35 kruszywa o klasie przynajmniej 17, mającego frakcję nie większą niż 10 mm.

 

Belki stropu CERAM

Belki typu CERAM charakteryzują się długością w przedziale od 2,37 m do 5,97 m, stopniowaniem co 0,3 m i rozstawem 45 cm. Belki CERAM zbudowane są ze zbrojenia i dolnego pasa. Zbrojenie belek składa się z trzech prętów stalowych oraz ze strzemion, które są ułożone w formie kratownicy o trójkątnym przekroju. Dolny pas natomiast składa się z kształtek ceramicznych o szerokości 12 cm oraz wysokości 4 cm. Jako zbrojenie główne żeber należy stosować pręty o średnicach wynoszących przynajmniej 10 mm.

 

Zbrojenie stropu CERAM

Rozstaw belek typu CERAM wynosi 45 cm. Belki składają się z dolnego pasa złożonego z kształtek ceramicznych szerokości 12 cm, wysokości 4 cm oraz zbrojenia złożonego z trzech stalowych prętów oraz strzemion ułożonych w formie kratownicy o przekroju trójkątnym. W przypadku rozpiętości stropu powyżej 4,2 m, dolna strefa rozciągana w belkach typu CERAM, wzmacniana jest dodatkowo jednym lub dwoma stalowymi prętami.


Średnice prętów

Jako zbrojenie główne żeber stosuje się pręty ze stali żebrowanej klasy A-III gat. 34GS w zależności od rozpiętości 10 mm przy rozpiętości do 3 m, a 16 mm przy rozpiętości do 6 m. Stosowane średnice prętów (stal żebrowana klasy A-III gat. 34GS) w zależności od rozpiętości stropu i  wynoszą:

 • do 3,00 m - 10 mm
 • od 3,00 4,00 m - 12 mm
 • od 4,00 5,00 m - 14 mm
 • od 5,00 6,00 m - 16 mm

 

Strzemiona i pręty rozdzielcze

Na strzemiona i pręty rozdzielcze stosować należy pręty o średnicy nie mniejszej niż 4,5 mm. Strzemion można nie wykonywać w żebrach o rozpiętości poniej 5,5 m (należy otulić odpowiednio pręty zbrojeniowe betonem oraz z obliczeń wynika, że nie wymagane jest zbrojenie na ścinanie). Strzemiona są wymagane przy rozpiętości większej niż 5,5 m (co najmniej 4 strzemiona przy podporach w odstępach nie większych niż 33 cm).

 

Żebra rozdzielcze

Żeber rozdzielczych w stropie CERAM można nie wykonywać, gdy obciążenie użytkowe stropu nie jest większe nić 2,0 kN/m2, a grubość płytki międzyżebrowej w najcieńszym miejscu jest nie mniejsza niż 1/10 rozstawu żeber i nie mniejsza niż 30 mm. Wymaga się, aby rozstaw żeber rozdzielczych w stropach gestożebrowych był nie większy niz podano w tabeli. W stropach z wypełnieniem sztywnym bez płytki górnej żebra rozdzielcze zaleca się dawać już przy rozpiętości przekraczającej 4,0 m.

 

Parametry techniczne

Parametry techniczne stropu CERAM przedstawiają się w następujący sposób:

 • rozstaw osiowy belek stropu CERAM - 45 cm.
 • wysokość konstrukcji stropu - 23 cm.
 • grubość płyty nadbetonu - 3 cm z betonu klasy C12/15 (B15)
 • wymiary pustaków: wysokość 20 cm, szerokość 37 cm, długość 20 cm.
 • rozpiętość modularna stropu od 2,37 m do 5,97 m ze stopniowaniem co 0,3 m.

  

Obciążenia charakterystyczne stropów CERAM

Obciążenia charakterystyczne stropów CERAM wynosi 6,78 kPa, w tym:

 • ciężar własny stropu CERAM - 3,08 kPa,
 • obciążenie zewnętrzne - 3,70 kPa.

Część długotrwała obciążenia charakterystycznego w stropach CERAM wynosi 5,78 kPa, w tym:

 • ciężar własny - 3,08 kPa,
 • obciążenie zewnętrzne - 2,70 kPa.

Obciążenie obliczeniowe w stropach CERAM wynosi 8,14 kPa, w tym:

 • ciężar własny - 3,38 kPa,
 • obciążenie zewnętrzne - 4,76 kPa.

 

Składowanie belek

Belki stropu CERAM należy składować na podłożu wyrównanym na dwóch podkładkach np z przekładek grubości min. 8 cm. Rozmieszczenie przekładek w odległości ok. 1/5 długości (rozpiętości) belki licząc od jej końców. Belki CERAM należy ustawiać zarówno na placu budowlanym, jak i na środkach transportu stopką ceramiczną w dół. Pustaki w dolnej części mają wrąb dostosowany do ułożenia na dolnej stopce belek. Do wykonywania stropów należy stosować całe pustaki.

Następne warstwy belek układać na przekładkach grubości min. 4 cm rozkładanych w pionie nad przekładką dolną. W stosie powinny być ułożone belki jednakowej długości. Na placu budowy na wysokość do 5 warstw (w transporcie również 5 warstw). Belki podnosi się za pomocą kółek zaczepionych w węzłach pasa górnego w odległości 1/5 rozpiętości od końców belek. Niedopuszczalne jest podnoszenie belek za pręt górny pomiędzy węzłami.

Aktywne filtry:

Pusto :(